نام مرکزشماره تماسآدرس
داروخانه شبانه روزی دکتر مرادی - خراسان شمالی بجنورد میدان شهید بهشتی
داروخانه دکتر طیب 09036407136 خراسان شمالی ،شهرستان قائن ،خیابان شفا روبه روی بیمارستان داروخانه اقای دکتر طیب