نام مرکزشماره تماسآدرس
داروخانه دکتر یحیی عباسی ۰۳۱۳۶۶۳۷۹۷۰
۰۹۱۳۳۰۷۶۱۱۵
اصفهان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید غربی داروخانه دکتر یحیی عباسی