آشنایی با آناتومی کف پا و عضلات پا

آناتومی کف پا

عضلاتی که موجب حرکات مفاصل کف پا میشوند دو دسته اند. یکی از این عضلات در ناحیه ساق پا قرار دارد. تاندون های آن از مچ پا عبور کرده و به استخوان های پا متصل می شود. درنتیجه موجب حرکت پا خواهد شد. این دسته را عضلات خارجی یا اکسترنسیک Extrinsic muscles مینامند. دسته دیگر عضلات داخلی یا اینترنسیک Intrinsic muscles هستند که در داخل خود پا، در کف یا پشت آن قرار دارند.

عضلات داخلی یا اینترنسیک پا در دو گروه پشت و کف پا قرار دارند.

 

 

آشنایی با عضلات پشت پا

 

عضلات اینترنسیک پشت پایی عبارتند از؛

اکستانسور کوتاه انگشتان Extensor digitorum brevis

محل این عضله از سطح خارجی و فوقانی استخوان پاشنه یا کالکانه شروع می شود و تاندون های آن به سطح پشت چهار انگشت اول پا میچسبند. وظیفه اصلی این ناندون ها حرکت انگشتان پا به سمت بالاست. البته این بالا آوردن بیشتر در مفصل بین کف پا و انگشتان پا (متاتارسوفالانژیال) صورت می گیرد.

اکستانسور کوتاه شست Extensor hallucic brevis

این عضله هم از سطح فوقانی و خارجی استخوان کالکانه (پاشنه) شروع می شود. و تاندون آن به سطح پشتی بند پرگزیمال (بند نزدیک به کف پا) انگشت شست میچسبد. در کل وظیفه این عضله بالا آوردن شست پا از مفصل متاتارسوفالانژیال است.

 

عضلات کف پا

 

عضلات اینترنسیک کف پایی در چهار لایه هستند. اولین و سطحی ترین لایه شامل عضلات زیر است.

 

ابدکتور هالوسیس Abductor hallucis

این عضله از توبروزیته (برجستگ) استخوان کالکانه و ار فاشیای پلانتار (پرده بافتی کلفتی که زیر پوست پا است) شروع شده. و به قسمت داخلی بند پرگزیمال شست میچسبد. وظیفه آن ابداکشن شست یعنی دور کردن آن از انگشتان دیگر است.

فلکسور کوتاه انگشتان Flexor digitorum brevis

این عضله از توبروزیته استخوان کالکانه و از فاشیای پلانتار شروع شده. و به فالانکس (استخوان انگشت) وسطی انگشتان ۵-۲ میچسبد. وظیفه آن خم کردن انگشتان مربوطه از مفصل اینترفالانژیال پرگزیمال (مفصل بین انگشتی که به کف پا نزدیک تر است) است

ابدکتور انگشت کوچک Abductor digiti minimi

این عضله از توبروزیته کالکانه شروع شده. و قسمت خارجی بند پرگزیمال انگشت کوچک میچسبد. وظیفه آن ابداکشن انگشت کوچک یعنی دور کردن آن از دیگر انگشتان است. دومین لایه که زیر لایه اول قرار دارد شامل عضلات زیر است:

 

عضله مربعی کف پا Quadratus plantae

 

این عضله از سطح کفی یا زیرین استخوان کالکانه شروع شده. و به تاندون های فلکسور (خم کننده) بلند شست میچسبد. وظیفه آن کنترل جهت حرکت تاندون های ذکر شده و کمک به خم کردن انگشتان ۵-۲ است.

 

عضلات کرمی یا لومبریکال Lumbricals

 

این عضله از روی تاندون های فلکسور بلند انگشتان ۴-۱ شروع شده و به تاندون های اکستانسور (باز کننده) همان انگشتان میچسبد. وظیفه این عضلات خم کردن مفاصل متاتارسوفالانژیال و باز کردن مفاصل اینترفالانژیال (مفصل بین بندها) انگشتان مربوطه است. لایه سوم شامل عضلات زیر است:

 

فلکسور کوتاه شست Flexor hallucis brevis

 

ین عضله از سطح کفی استخوان کوبوئید و کونئیفرم خارجی شروع می شود. و سطح خارجی و داخلی بند اول شست میچسبد. وظیفه آن خم کردن مفصل متاتارسوفالانژیال انگشت شست است.

 

نزدیک کننده شست Adductor hallucis

 

این عضله از قاعده متاتارس (استخوان های کف پایی) های ۴-۲ شروع می شود. و به سطح خارجی قاعده فالانکس پرگزیمال شست میچسبد. وظیفه آن ادداکشن یا نزدیک کردن شست به انگشتان دیگر است.

 

فلکسور کوتاه انگشت کوچک Flexor digiti minimi brevis

 

این عضله از قاعده متارس پنجم شروع و به قاعده فالانکس پرگزیمال انگشت پنجم پا میچسبد. وظیفه آن خم کردن فالانکس پرگزیمال انگشت پنجم است. لایه چهارم شامل عضلات زیر است

 

عضلات بین استخوانی کفی Plantar interossei

 

تعداد این عضلات سه تاست و از تنه متاتارس های ۵-۳ شروع می شوند. و به طرف داخلی قاعده فالانکس پرگزیمال انگشتان ۵-۳ میچسبد. وظیفه این عضلات نزدیک کردن انگشتان ۵-۳ به هم است.

 

عضلات بین استخونی پشتی Dorsal interossei

 

چهار عدد از این عضلات وجود دارد و از تنه متاتارس ها شروع می شوند. و به کناره فالانکس پرگزیمال انگشتان ۵-۲ میچسبند. وظیفه آنها دور کردن انگشتان مربوطه از هم است.

 

مقالات مرتبط:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با پشتیبانی
1
ارسال پیام به پشتیبانی سایت
نیاز به راهنمایی دارید؟