تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

  • سلامت پا

    سلامت پا باید مقدم بر همه چیز شمرده شود چون پا قلب دوم ما لقب گرفته است.آیا تا به حال با این جمله مواجه ش ...

    سلامت پا باید مقدم بر همه چیز شمرده شود چون پا قلب دوم ما لقب گرفته است.آیا تا به حال با این جمله مواجه شدید که پا قلب دوم انسان است. این جمله مهم بودن یک کفش مناسب را نشان می دهد. و  کاملا صحت دارد ب ...

    بیشتر بخوانید