نوشته‌ها

,

آیین نامه وسايل‌ حفاظتي‌ ایمنی در محیط کار (حفاظت دستها و پاها)

يکی از راه های پيشگيری حوادث کارگری استفاده کارگران از وسايل‌ حفاظتي‌ ایمنی فردی مثل لباس کار ; پيش بند ،  ;حفاظت دستها و پاها وکلاه ايمنی ; عينک حفاظتی و .. غيره می باشد که می بايست با توجه به شغل کارگر و نياز او به يک يا چند نوع وسيله حفاظتی انفرادی از طرف کارفرما تهيه و در اختيارشان قرار داده شود .

ادامه مطلب …