نوشته‌ها

دستکش های ایمنی حفاظت از دست و بازو در کارهای صنعتی

دستکش های ایمنی کار با توجه به کاربری های و استفاده های متفاوت در هر نوع فعالیت کاری تولید و عرضه میشود ولی با در نظر گرفتن خطرات احتمالی کاری و طیف فعالیت های شغلی مختلفی که وجود دارد باید دستکش ایمنی مناسب را انتخاب کرد.مخاطرات بالقوه آسیب های دست و بازو می تواند تقریبا در هر صنعتی باشد.اما BLS گزارش کرده که بیش از 40 درصد صدمات رخ داده برای کارگران درگیر در کارهای دستی مثل مکانیک ها, تعمیرکارها و نجارها و لوله کش ها رخ داده است. بیش از یک سوم کارگران آسیب دیده مونتاژکار, سنگ زن یا اپراتور دستگاه سنگ سمباده بودند. معمولا 20 درصد کارگران از آسیب های دست رنج می برند.

ادامه مطلب …

اهمیت استفاده از دستکش ایمنی در مشاغل سخت

بیش از 41%حوادث ناشی از کار مربوط به آسیب های وارده به دست وانگشتان می باشد. دست انسان را خطرات متعددی از جمله لبهای تیز وبرنده ؛ضربات مکانیکی , مواد شیمیایی ,حرارت , الکتریسته , ارتعاش و پرتوهای رادیواکتیو در محیط های کاری تهدید می کند. که جهت پیشگیری از این آسیبها آشنایی با الزامات عمومی به کارگیری این تجهیزات حفاظتی وانواع دستکش ایمنی حفاظتی ضروری است.

دستکش ایمنی

دستکش ایمنی

  ادامه مطلب …