نوشته‌ها

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

امروزه حوادث ناشی از کار  بعنوان یکی از مهمترین ریسک فاکتورهاي اقتصادي، سلامتی، اجتماعی محسوب می شود. بررسی های اخیر نشان داده است که عامل اصلی حوادث اکثرا رفتارهای نا ایمن است. لازم است که برای کنترل این نوع خطرات کارکنان از لوازم ایمنی وکارایی آن آگاهی و شناخت پیدا کنند.

ادامه مطلب …