نوشته‌ها

مراحل ساخت چرم در صنعت کفش

ساخت چرم بسیار مورد توجه بوده است زیرا چرم در زندگی بشر از گذشته های دور تا به حال کاربرد فراوانی داشته است. در زمانه های قدیم مردم برای تامین نیازهایشان از پوست و گوشت حیوانات استفاده میکردند. از گوشت حیوانات نیازهای غذایی خود را تامین می کند. از پوست باقی مانده وسایل گوناگونی از جمله کفش, سپر ، زره چرمی ، کلاه رزمی چرمی استفاده می کردند. امروزه با گذشت قرنها نیزهنوزهم از پوست حیوانات برای مصارف گوناگون استفاده می شود. در قرن حاضر چرم‌سازی ، بصورت یک صنعت بزرگ درآمده است.

ادامه مطلب …

انواع چرم طبیعی وکاربرد آن درصنعت کفش

چرم سازی وانواع چرم طبیعی

مراحل تولید چرم طبیعی و دباغی فرایندی مکانیزه است. بدین صورت که پوست خام فاسد شدنی حیواناتی مانند گاو و گوساله را با دستگاه های مخصوص مکانیزه و رنگ رزی میکنند. بعد از این مراحل ماده ای فاسد نشدنی و محکم که چرم نام دارد تولید می شود.

ادامه مطلب …