تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی
اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی

اهمیت استفاده از تجهیزات ایمنی

بسیاری از کارفرمایان، به وظایف اولیه خود در رابطه با فراهم نمودن تجهیزات ایمنی در سر کار، آگاه کافی ندارند. ایجاد محیط ایمن کار از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان است. در چنین محیطی است که میتوان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره ور تلاش کنند.  از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یكی از اولویتهای سازمانهای امروزی تبدیل شده است.

اما علیرغم تلاشهای فراوانی که در این راستا صورت گرفته و میگیرد; هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمیشوند و احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.

حذف یا کاهش خطرات با تجهیزات ایمنی

حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله محل ایجاد، مسیر انتقال و محل دریافت صورت میگیرد;  تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها ، جایگزینی مواد و روشهای مصرف; حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و … از جمله فعالیتها در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند.

در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهنده شدت اثرات حادثه به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی مختلف اهمیت خاصی دارد.

انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار، استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب از جمله مواردی هستند; که باید در برنامه های حفاظتی و پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.

 

 

تجهیزات ایمنی

چرا باید از تجهیزات ایمنی استفاده کنیم؟

از آنجایی که در مواقعی کنترل بخش مهمی از عوامل زیان آور شغلی (شامل عوامل شیمیایی، فیزیكی، مكانیكی و بیولوژیكی) در منبع تولید یا در مسیر انتقال امكان پذیر نیست; تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب و استاندارد خواهد بود.

وجود طیف وسیعی از خطرات شیمیایی ، فیزیكی ، بیولوژیكی و مكانیكی با خصوصیات خورندگی، برندگی، سمیت، سرطانزایی، سوزانندگی، جهش زایی و … در محیط های کاری می تواند سلامت شاغلین و حتی سایر افراد مجاور محیط های شغلی را به شدت مورد تهدید قرار دهد.

حتما بخوانید
مشخصات فنی کفش کار

بنابراین به منظور حفظ منبع انسانی و هم چنین افزایش راندمان کار و بهره وری ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات فوق از اهمیت بسزایی برخوردار است. وظایف یاد شده در فرهنگ ایمنی امروزی نه تنها کاری انسانی و در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود بلكه وظیفه قانونی نیز تلقی می شود .

مشاهده نمونه تجهیزات ایمنی گروه صنعتی یحیی

 

آیا استفاده از این تجهیزات ما را در برابر همه خطرات حفظ خواهد کرد؟

 بایستی توجه داشت که استفاده از وسایل حفاظت فردی معمولاً آخرین روش دفاعی در مقابل شرایط خطرناک محیط های کار محسوب می شود.; در بیشتر مقررات ایمنی امروزی نظیر مقررات کمیسیون اروپایی و هم چنین اصول مدیریت نوین ایمنی، کنترل های فنی و مهندسی و در مرتبه بعدی کنترل های مدیریتی به عنوان اولین و مناسب ترین روش حفاظتی کارگران در برابر مواد و شرایط خطرناک توصیه می شوند.

به عنوان مثال اولویت بندی کمیسیون یاد شده در کنترل خطرات شیمیایی محیط های کاری به ترتیب شامل جایگزینی مواد و شرایط خطرناک با مواد و شرایط کم خطر، راه حل های مهندسی از طریق کنترل در منبع، به کارگیری تهویه موضعی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی است.

کنترل شرایط خطرناک با استفاده از PPE1

 مقررات اداره بهداشت و ایمنی حرفه ای امریكا نیز استفاده از PPE1 را به عنوان آخرین راه کنترل شرایط خطرناک طبقه بندی کرده و بیان می کند که کاربرد PPE زمانی به عنوان یك راه حل جایگزین مطرح می شود; که بنا به دلایل فنی و اقتصادی قابل قبول، اجرا و به کارگیری کنترل های مهندسی و مدیریتی عملی نبوده و یا نتواند سطح مواجهه کارگران با عوامل زیان آور را به حد بی خطر و یا قابل قبول کاهش دهد .

حتما بخوانید
کفش ایمنی مناسب مشاغل مختلف

چند نوع کنترل در فرآیند کار وجود دارد؟

  1. کنترل های مهندسی

  2. کنترل مدیریتی

  3. تجهیزات ایمنی

جایگزینی مواد کم خطر با مواد خطرناک، تغییر فرآیند کار، محصور کردن مواد یا فرآیندهای خطرناک، استفاده از سیستم های تهویه مناسب، به کارگیری روش های کنترل از راه دور و موارد مشابه از جمله موارد اجرایی کنترل های مهندسی است.

کنترل های مدیریتی نیز می تواند شامل گردش کار یا به عبارت بهتر جا به جایی متناوب کارگرانی که در معرض مواجهه شدید با خطرات هستند ;تغییر نحوه انجام کار به گونه ای که مواجهه با خطرات به حداقل برسد و مواردی از این قبیل باشد.

در شرایطی که روش های مهندسی و مدیریتی نتوانند به طور موثر پتانسیل مواجهه با مواد یا شرایط خطرناک را کاهش دهند; یا زمانی که شرایط تماس موقتی باشد; یا مواردی که هزینه کنترل های مهندسی و مدیریتی آن قدر بالا باشد; که نتوان آن را به کار بست و یا جایی که نیاز به یك خط دفاعی ثانویه باشد; می توان استفاده از وسایل حفاظت فردی را به عنوان یك راه حل پیشنهاد کرد; بنابراین به وضوح پیداست که کاربرد وسایل یاد شده اغلب به عنوان آخرین راه مقابله با مخاطرات متنوع محیط های کاری محسوب می شود .

تجهیزات حفاظت فردی به سه منظور استفاده میشوند

 -به عنوان مكمل اقدامات اساسی ایمنی بر روی محیط و پیرامون فرد و آنچه که در اختیار دارد.
-به عنوان ابزار کار تلقی شده که بدون آنها پرداختن به شغل مورد نظر غیر ممكن است.
-در شرایطی که اقدام اساسی جهت تأمین ایمنی مشكل و یا محتاج زمان میباشد; در این صورت تنها گزینه ممكن، ایجاد شرایط ایمنی برای افراد بطور موقت خواهد بود.