تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

ابزارهای ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع
ابزارهای ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع

ابزارهای ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع

ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع در جاهایی ﻫﻤﭽﻮن ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻮر اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ) ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ –  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي نمای ساختمان – ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن – واﺗﺮ ﭘﺮوف-  ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ( از ﺗﻜﻨﻴﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮ د ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي فراوانی را به همراه دارد. در این مقاله تعدادی از ابزارهای کار در ارتفاع را برای شما عزیزان معرفی خواهیم کرد.

کار در ارتفاع

ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع ﭼﻴﺴﺖ ؟

 

در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ازﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﺼﻮرت اﻳﻤﻦ ﻛﻪ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﻫﻨﻮردي ، ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎب و ﻏﺎرﻧﻮردي ﮔﺮﺗﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻮد ، اﻃﻼق ﻣﻲ . در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از زﻣﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش ﻫﺎ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻄﺮز ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ راﻣﻲ ﺗﻮان در ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد:

ﺗﻜﻨﻴﺴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘ ﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ دارﻧﺪ .

ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﻨﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺮ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﺰاي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮود در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﺰار ﻛﺎرﮔﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺑﻪ ﻫﺎرﻧﺲ ، ﻛﻴﺴﻪ اﺑﺰار ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻴﺎرد ، ﻛﺎر ﻧﻈﻴﺮ درﻳﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي وﻳﮋه اﻣﺪاد ﻧﻴﺰ اﺳﺖ . ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﺰار ﺑﻄﻮر ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و دوره اي ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴ ﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﭼﻴﺴﺖ؟

کار در ارتفاع

اﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ دارد ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در زﻣﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻛﺎري . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻓﻀﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و اﺷﻐﺎل ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﻓﻀﺎي ﺳﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮدنﺗﺮ اﻓﻴﻚ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻧﻤﺎ و ﻓﻀﺎي ﺳﻄﻮح ﻛﺎري را دارد .

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﺐ آﺳﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺣﺘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﺗﻮان ﺟﻤﻊ آوريﻛﺮ د ﺿﻤﻨﺎ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺗ ﮔﺬارﻧﺪ ﺨﺮﻳﺒﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎري ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﺑﺠﺎي ﻣﻲ . اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان : ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻛﺎرﺑﺮان ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺠﺰا دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻛﺎر را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.

 

اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع

ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع
ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع

وﺳﻴﻠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﻳﺎ رﻳﺰش . از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻳﻚ ﻛﻼه ﻛﺎﺳﻜﺖ اﻳﺪه آل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ و ﺳﺒﻚ ﻧﺮم و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ در روي آن ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴ ﺑﺎﺷﺪ ﺪن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه . و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﺐ ﭼﺮاغ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ در ﺟﻠﻮي ﻛﻼه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر در ارﺗﻔﺎع ، اﻳﻦ ﻛﻼه ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﺑﺎدوام و راﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلاه ایمنی

 

ﻧﻮارﭼﺎﻧﻪ

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺘﺎدن در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻘﻮط ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮔﻮش

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﺳﺎن و ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺪ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻮار ﭼﺎﻧﻪ را ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻳﺎ ﻋﻘﺒﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد .ﻣﻲ ﻧﻮارﻫﺎي دور ﮔﻮش را ﻛﺮد ﺗﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢ .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮار ﭼﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ . راﺣﺖ ﺑﻮدن : اﺳﺘﺮ ﻧﻮار ﭘﻠﻲ ﻫﺪ ﺑﻨﺪ ﻓﻮم ﺿﺨﻴﻢ)ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺎﺑﻞ ( 53 ﻫﺪﺑﻨﺪ از ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ 63 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ

ﻛﺎراﺑﻴﻦ

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و داراي ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر در ﻧﻮع و ﺟﻨﺲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮاي ﻣﻮرد ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮدﻛﺎر . از ﻧﻈﺮ ﺳ 2 ﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮازي و ﺑﻴﻀﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع ﻣﻮازي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻴﺎﻧﻴﻬﺎ و ﺗﺮاورس ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . 1700 ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮع ﻣﻮازي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻧﻮع ﺑﻴﻀﻲ در ﺣﺪود 1300 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.

دﺳﺘﻜﺶ ﻓﺮود ﺻﻌﻮد

دﺳﺘﻜﺶ ﻓﺮود ﺻﻌﻮد و دﺳﺘﻜﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻜﻢ واﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.دﺳﺘﻜﺶ ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮرﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ دﺳﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ازآﻟﻮده ﺷﺪن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

ﺷﻮك ﮔﻴﺮ

ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻘوط  اﺳﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﺑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻘﻮط ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن دوﺧﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه اﻧﺠﺎم می ﮔﻴﺮد .

 

اﺳﻠﻴﻨﮓ

ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎﻳ ﻲ دوﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دو ﺳﺮ آن ﺑﻪ دوﺧﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪه ﻳﺎ ﮔﺮه زده اﺳﺖ . از اﻳﻦ ابزار  در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺴﺖ ﻃﻨﺎب و راﺣﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺣﻮل ﻣﺤﻮرﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوي ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺮﻛﺖ، ﻓﺸﺎرﻫﺎ، ﻛﺸﺶ و ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨ ﺪ.

ﻫﺸﺖ ﻓﺮود

ﻫﺸﺖ ﻓﺮود وﺳﻴﻠﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺪد ﻫﺸﺖ اﻧﮕﻠﻴ ﺴﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺮودﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﺴﺖ ﻃﻨﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ

ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دادن ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺻﺮف ﻛﺸﻴﺪ اﺑﺰارﻣﻲ ن ﻣﺼﺪوم ﻳﺎ ﻛﻨﻴﻢ.

 

آﺳﺎپ ﻃﻨﺎب

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﺤﺮك ﺳﻘﻮط ﺑﺮاي

ﻳﻮﻣﺎر

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻌﻮد از ﻳﻚ رﺷﺘﻪ و اﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

آي دي

ابزار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﺮود وﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد ﭼﻔﺖ اﺳﺖ .از این اﺑﺰار ﺑﺮايﺻﻌﻮد می ﺗﻮان ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎه ﻛﺮد. اﺑﺰار ﻗﻔﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ و ﻓﺮود ﻃﻨﺎب ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدن ﻃﻨﺎب می شود.

 

مقالات دیگر: