نام مرکزشماره تماسآدرس
داروخانه شبانه روزی دکتر طاهری ۰۹۱۶۳۱۲۲۳۵۹ خوزستان شوشتر