تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

آیین نامه وسایل تنفسی ( ماسک صنعتی و شیمیایی )
آیین نامه وسایل تنفسی ( ماسک صنعتی و شیمیایی )

آیین نامه وسایل تنفسی ( ماسک صنعتی و شیمیایی )

يکی از راه های پيشگيری حوادث کارگری استفاده کارگران از وسایل تنفسی ( ماسک صنعتی و شیمیایی ) که می بايست با توجه به شغل کارگر و نياز او ماسک مختص آن کار را از طرف کارفرما تهيه و در اختيارشان قرار داده شود .

وسایل تنفسی ( ماسک صنعتی و شیمیایی )

ماسکهاي صنعتی و شیمیایی ، به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها، عوامل بیماریی زا، فیومها مورد استفاده قرار می گیرند. و با توجه به نوع کار و محل کار هر ماسک کارایی خود را دارد.

9-1. مقررات عمومي وسایل تنفسی

9-1-1. هر گونه وسایل تنفسی بايد از نوع و مدل مخصوص و مناسب شرايط مورد استفاده بوده و استفاده از آن در شرايط مزبور قبلاً به تأييد واحد HSE مربوطه رسيده باشد .

9-1-2. انتخاب وسایل تنفسی بايد با توجه به نكات زير بعمل آيد :
الف – خواص شيميايي ، فيزيكي و بيولوژيكي موادي كه بايد با آنها كار شود .
ب – نوع كار ،‌ محل كار و فضاي محدوده محل كار .
ج – سهولت نگاهداشت وسايل مربوطه و ارزاني هزينه تعميرات اتفاقي آنها .

9-1-3. وسایل تنفسی بايستي متناسب با فرمهاي مختلف صورتها بوده و بطوري بر روي صورت قرار گيرد كه درز و منفذي نداشته باشد .

9-1-4. براي حفاظت در مقابل بخارهاي خورنده و حلال ، گازهاي مضره و هواي كم اكسيژن ، استفاده از دستگاه هاي تنفسي فيلتردار كه عمل آنها مكانيكي است بكلي ممنوع است .

9-1-5. در زمان استفاده از ماسك هاي فيلتردار ، به مجرد احساس ناراحتي در عمل تنفس فيلتر را بايستي تعويض نمود .

9-1-6. استفاده از وسایل تنفسی كار با مواد شيميايي مجهز به قاب يا محفظه فيلتردار در محوطه هاي كوچك يا در اماكني كه تهويه آنهاناقص انجام مي شود يا در فضايي كه ميزان اكسيژن آن كم است ممنوع مي باشد .

9-1-7. قابها يا محفظه هاي فيلتردار ( المنت ها ) فوق الذكر بايد با مشخصات و اندازه هاي تعيين شده از طرف واحد HSE تطبيق نمايد .

9-1-8. قاب ها يا محفظه هاي مزبور ( المنت ها ) بايد پس از هر دفعه استفاده تعويض شوند و چنانچه مورد استفاده نيز قرار نگرفته باشند بايستي پس از انقضاي مدتي كه براي استفاده از طرف كارخانه سازنده تعيين گرديده است تعويض گردند .

9-1-9. محفظه هاي فيلتردار بايد به مجرد مشاهده علايم خروج مواد شيميايي تعويض گردند .

9-1-10. تسمه ها و بندهايي كه به وسيله آنها دستگاه هاي فوق به بدن متصل مي شود نبايستي موجبات سلب آزادي حركت شخص استفاده كننده را فراهم نموده و مزاحمتي براي او ايجاد كند .

9-1-11. دستگاه هاي تنفسي با هواي تازه و ماسك هاي مجهز به لوله هاي قابل انعطاف بايد :
الف – در نقاط يا محل هاي آلوده و خطرناك با اطمينان كامل به اينكه دستگاه به خوبي عمل رساندن هوا را انجام مي دهد مورد استفاده قرارگيرند
ب – در مورد كارهايي كه فوريت نداشته و بايستي در هواي آلوده به دود يا گازهاي مضره انجام شود و استفاده از دستگاه هاي تنفسي با مواد شيميايي و مجهز به محفظه فيلتردار مقدور نباشد مورد استفاده قرار گيرد .

حتما بخوانید
استانداردها و ویژگی کفش کار

9-1-12. فشار هوا براي ورود به ماسك ها و دستگاه هاي تنفسي فوق نبايستي بيش از 75/1 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد .

9-1-13. در صورتيكه هواي فشرده شده براي ورود به ماسك يا دستگاه تنفسي داراي فشاري بيش از فشار مذكور در بند 9-1-12 باشد بايد :

– دستگاه تأمين هوا مي بايد مجهز به شير مخصوص تقليل فشار هوا بوده اين شير در محلي كه لوله قابل انعطاف به دستگاه تأمين هواي فشرده وصل مي شود سوار گردد .

– براي احتياط و اطمينان بيشتر و به منظور جلوگيري از نامنظم كار كردن شير تقليل دهنده فشار لازمست كه دريچه اطميناني كه با فشاري قدري زيادتر از فشار شير تقليل دهنده تنظيم شده باشد در روي دستگاه نصب گردد .

9-1-14. از ماسك ها و دستگاه هاي تنفسي در صورتي مي توان با هواي فشرده استفاده نمود كه :
– هواي مزبور قبلاً توسط صافي هايي كه در مجاري آن قرار داده اند تميز و خشك شده باشند .
– ورود هواي فشرده شده به ماسك ها و دستگاه هاي تنفسي مورد بحث بهتر است به وسيله دستگاه وانتيلاتور انجام گيرد. استفاده از كمپرسور با فشار زياد در اين مورد حتي المقدور توصيه نمي شود .

9-1-15. نگهداري كمپرسور يا وانتيلاتور بايستي مرتباً و به دقت صورت گيرد و نصب دهانه لوله مكنده هوا در محلي باشد كه هواي تميز و پاك براي دستگاه تأمين گردد .

9-1-16. فاصله نقطه اتصال دستگاه هاي تنفسي كه با هواي فشرده كار مي كنند تا محل اصلي دهنده هوا نبايستي زيادتر از 45 متر باشد .

9-1-17.قطر داخلي لوله هاي خرطومي ( يا قابل انعطاف ) ماسك ها نبايستي از 5/2 سانتيمتر كمتر باشد و جنس لوله بايد طوري باشد كه پاره نشده و در اثر پيچ خوردن و يا تا شدن راه عبور هوا را مسدود ننمايد .

9-1-18. فاصله ماسك هايي كه مجهز به لوله هاي قابل انعطاف يا خرطومي هستند تا محل اتصال به لوله اصلي نبايستي بيش از 5/7 متر باشد .

9-1-19. تسمه ها و وسايلي كه براي نصب دستگاه هاي تنفسي به بدن تعبيه شده اند بايستي داراي مقاومت حداقل 115 كيلوگرم در مقابل كشش باشد .

9-1-20. در موارد زير دستگاه هاي اكسيژن دهنده كه نوع آنها به تصويب واحد HSE رسيده است بايد مورد استفاده قرار گيرند :
الف – كاركناني كه بر عليه آتش مبارزه مي نمايند يا عمل نجات را انجام مي دهند و يا در هواي غير قابل تنفس ناشي از تراكم گازها يا نقصان اكسيژن انجام وظيفه مي كنند .
ب – كاركناني كه محل كار آنها بيش از 45 متر از نزديك ترين منبع هواي سالم و كافي فاصله داشته و بايد مجاري دستگاه هاي تنفسي آنان مورد حفاظت قرار گيرند و استفاده از دستگاههاي تنفسي فيلتردار براي آنها مجاز تشخيص داده نشود .

حتما بخوانید
آیین نامه وسايل حفاظت انفرادي در محیط کار (حفاظت گوشها و كمربند ایمنی صنعتی )

9-1-21. اشخاصي كه از دستگاه هاي اكسيژن استفاده مي نمايند بايد قبلاً تعليمات مخصوص نسبت به طرز استعمال اين دستگاه ها را گرفته باشند

9-1-22. حداكثر فشار در بالن هاي محتوي اكسيژن 150 اتمسفر مي باشد و بالن ها بايد مجهز به فشارسنجي براي كنترل فشار اكسيژن باشند .

9-1-23. در دستگاه هاي اكسيژن دهنده شير تقليل بايد طوري تنظيم شود تا حداقل در هر دقيقه 2 ليتر ( گالن ) اكسيژن از آن خارج شود .

بازرسي و  نگهداري از دستگاه هاي حفاظت تنفسي

9-2-1. كليه قسمت هاي حساس و قطعاتي كه بيشتر در معرض خرابي و فرسودگي قرار مي گيرند و همچنين وسايل انتقال هواي تازه يا اكسيژن بايد در فواصلي كه از يك ماه تجاوز نكند توسط شخص صلاحيتدار دقيقاً بازرسي شوند .

9-2-2. در فواصلي كه از يك ماه تجاوز نكند مي بايستي دريچه هاي اطمينان خودكار تنظيم فشار در دستگاه هاي اكسيژن دهنده مورد بررسي و كنترل قرار گيرند .

9-2-3. براي اطمينان از كار صحيح وسايل كنترل دستگاه هاي اكسيژن دهنده بايد لااقل هر شش ماه يكبار وسايل كنترل مزبور بازرسي دقيق قرار گيرند .

9-2-4. اكسيژني كه از دستگاه اكسيژن دهنده خارج مي شود بايد عاري از هر گونه مواد مضره باشد .

9-2-5. اشخاصي كه از دستگاه هاي اكسيژن دهنده استفاده مي نمايند بايد قبلاً تعليمات مخصوص را بشرح زير فراگرفته باشند :

الف – طرز قرار دادن سريع و صحيح ماسك يا دهان بند روي صورت .
ب – طريقه استفاده صحيح دستگاه در موارد ضروري و فوري .

9-2-6. كاركنان موظفند هر گونه نقص يا عيبي كه در دستگاه هاي تنفسي مشاهده مي نمايند فوراً به مسئول مربوطه اطلاع دهند .

استفاده از دستگاه هاي تنفسي

الف – تحت نظارت مستقيم متخصص ذيصلاحي كه مسئول مراقبت در سالم بودن آنها است نگهداري شود .
ب – در محلي تميز ، خشك و خنك بطور مرتب قرار داده شوند و در عين حال دسترسي به آنها آسان باشد .

9-2-8. دستگاه هاي تنفسي مجهز به محفظه و قاب فيلتردار بايد هميشه تميز بوده و قسمت ماسك يا دهان بند آن پس از هر مرتبه استفاده ضدعفوني گردد .

9-2-9. ماسك ها و لوله هاي قابل انعطاف مجراي هوا بايد با صابون شسته شده و سپس با آب تميز مواد صابوني آن گرفته شود و قبل از آنكه در محل خود قرار داده شوند خشك گردند .

9-2-10. دستگاه تنفسي كه مورد استفاده قرار گرفته است در صورتي شخص ديگري مي تواند از آن استفاده نمايد كه قبلاً با آب نيم گرم و صابون شسته شده و كاملاً ضدعفوني گردد .

9-2-11. كليه وسايل حفاظتي مندرج در اين راهنما بر حسب نوع كار كاركنان بايد از طرف كارفرما تهيه و مجاناً در اختيار كاركنان مربوطه قرار داده شود .

CLOSE
CLOSE