نام مرکزشماره تماسآدرس
تجهیزات پزشکی آراد ۰۲۶۳۲۲۶۴۸۳۵ کرج، چهار راه طالقانی، کوچه یادگاری پزشکی آراد