تماس با کارشناسان فروش :  99-02156392197

پایپوش ها و کفش ایمنی استاندارد باید دارای چه اجزای باشند؟
پایپوش ها و کفش ایمنی استاندارد باید دارای چه اجزای باشند؟

پایپوش ها و کفش ایمنی استاندارد باید دارای چه اجزای باشند؟

پیش گفتار

استاندارد  پایپوش ها یا پایپوش ایمنی و ویژگی ها ” نخستین بـار در سـال 1344تهیه شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط موسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای سومین بار مورد تجدیـد نظـر قـرار گرفـت.  و در چهـل و شـشمین اجلاس کمیته ملی استاندارد چرم، پوست و پایپوش مورخ 22 / 8 / 1386 تصویب شد . اینک این اسـتاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مـصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های پایپوش ها به طور عـام و پـایپوش ایمنـی برای کاربردهای خاص می باشد.

پایپوش ها

 

اجزای پایپوش ها و کفش ایمنی

 

پایپوش ایمنی

پایپوشی است که دارای جنبه های ایمنی بوده و اسـتفاده کننـده را از صـدماتی کـه ممکـن اسـت بـه طـورتصادفی پیش بیاید، محافظت می کند. در این پایپوش سرپنجه طوری طراحی شده است که پا را در مقابـل ضربۀ حداقل 200 ژول انرژی و فشردگی حداقل 15 کیلونیوتن حفاظت کند.

چرم

چرم با رخ کامل

پوست سبک یا سنگین دباغی شده و فسادناپذیر است که تمام رخ آن محافظت شده است.

چرم با رخ اصلاح شده

پوست سبک یا سنگین دباغی شده و فسادناپذیر است که به منظور اصلاح ساختار رخ آن، در معرض سمبادۀ مکانیکی قرار داده شده است.

چرم ورقه شده یا اشپالت

قسمت نطع یا لایۀ میانی پوست دباغی شده و فسادناپذیر است که بوسیلۀ لایه کردن چرم ضخیم بدست میآید.

پستایی

در پایپوش های ساخته شده از چرم و سایر مواد، به مجموعه کامل روی پایپوش شامل رویه

دسـتک هـا

به پشت پاشنه کفش گفته می شود.

لاستیک

الاستومرهای ولکانیزه شده است.

مواد پلیمری

موادی است مانند پلی اورتان یا پلی وینیل کلراید.

پایپوش ها

1 -زیر منگنه   2 -زبانه 3 -دور یقه 4 -پستایی سر پنجه محافظ  5 -آستر رویه  6 -گلچه 7 -سرپنجه 8 -پوشش زیر 9 -زیره 10 -آج
11 -جزء مقاوم به نفوذ 12 -کفی 13 -پاشنه 15 -دستک 16 -رویه

 

کفی

جزء غیر قابل برداشتی است که شکل دهنده اصلی پایپوش بوده و معمولا” در طی کار کشی پـستایی بـه آن متصل میشود.

گلچه

جزء قابل برداشت یا ثابت پایپوش که تمام یا قسمتی از کفی را می پوشاند.

آستری

موادی است که سطح داخلی پستایی را میپوشاند.
یادآوری 1 _ پای استفاده کننده در تماس مستقیم با آستر است.
یادآوری 2 _ در جائیکه رویه برای قرار گرفتن سرپنجۀ دو قسمت میشود و یا یک مادۀ خارجی به رویه دوخته مـیشـود تـا فضایی برای سرپنچه ایجاد کند، پوشش زیر سر پنجه به عنوان آستری عمل می کند.

آستر رویه

موادی است که سطح داخلی قسمت جلوی پستایی را میپوشاند.

آستر دستکها

موادی است که سطح داخلی دستکهای پستایی را میپوشاند.

آج

قسمت (قسمت های) برآمده سطح خارجی زیرین می باشد.

زیره فومدار

زیره ای است که دارای چگالی 9/0 گرم بر میلی لیتر یا کمتر میباشد و ساختار آن دارای خلل و فرجی است که با بزرگنمایی × 10 قابل رؤیت می باشد.

قطعه مقاوم در برابر نفوذپذیری اجسام تیز

جزء جاسازی شده در زیرین پایپوش است که بتواند آن را در برابر نفوذپذیری اجسام تیز محافظت نماید.

سرپنجۀ ایمنی

جزئی از پایپوش ها  است که به گونه ای طراحی شده است که بتواند پنجه های پای شخص استفاده کننده را در مقابل ضربه حداقل 200 ژول انرژی و فشردگی حداقل 15 کیلونیوتن محافظت کند.

ناحیۀ پشت پاشنه

قسمت پشت پایپوش می باشد.

پایپوش ضد الکتریسیته ساکن

پایپوشی است که مقاومت الکتریکی آن زمانی که طبق استاندارد ملی ایران شماره 6199 : سال 1381 مـورد آزمون قرار می گیرد، در محدودۀ 100 کیلو ُا هم تا 1000 مگا اهم باشد.

پایپوش عایق الکتریکی

پایپوشی است که شخص استفاده کننده را در مقابـل شـوک هـای الکتریکـی حفـظ مـی کنـد. ایـن کـار بـا جلوگیری از عبور جریان خطرناک به بدن از طریق پا صورت می گیرد.

پایپوش های مرتبط با مشاغل خاص

پایپوش های ایمنی، محافظتی یا حرفه ای مربوط به مشاغل خاص مثل پایپوش های آتش نـشانی، پـاپوش های مقاوم به برش اره و غیره

نتیجه گیری

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که  وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد. استاندارد هایی برای پایپوش ها و کفش ایمنی در نظر گرفته است. هدف از این مقاله آشنایی شما با اجزای تشکیل دهنده پایپوش ها وکفش ایمنی می باشد. که هر پایپوش یا کفش ایمنی استاندارد از آستر , دستکها , آستر رویه , گلچه , کفی ,آج ,چرم ,مواد پلیمری ,تشکیل می شوند.

منابع : مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران